Professor


 

 

 

 

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385596(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385628(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385718(1).png

Shang   Peng

shangpeng@nwpu.edu.cn

Yin   Dachuan

yindc@nwpu.edu.cn

Qin   Yong

qinyong@nwpu.edu.cn

QianAirong

qianair@nwpu.edu.cn

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385691(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385760(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385739(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385793(1).png

Fu Zengxiang

fuzengx@nwpu.edu.cn

Lu   Tingli

lutinglixinxin@nwpu.edu.cn

Mei   Qibing

qbmei@fmmu.edu.cn

Shi   Junling

sjlshi2004@nwpu.edu.cn

说明: 一寸照片

说明: https://teacher.nwpu.edu.cn/upload/xxzp/2016010086.jpg

说明: 0703_1.jpg

Xu   Huiyun

celldon@nwpu.edu.cn

Yang   Hui

kittyyh@nwpu.edu.cn

Qi   Zhenhui

qi@nwpu.edu.cn

Zhang   Lianbing

lbzhang@nwpu.edu.cn

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385830(1).png

说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1574385815(1).png

 

 

Niu   Weining

niuweining@nwpu.edu.cn

Shi   Jianyu

jianyushi@nwpu.edu.cn

 

 

 
Contact Us     Tel:   +86-29-8849184    Fax:  +86-29-88460332        E-mail:  life@nwpu.edu.cn

Address:  127 West You Yi Road  Xi’an  Shaanxi, 710072, P.R. China